De gezonde basis in uw keuken

 
 
 

Verklaring verwerking persoonsgegevens

EKOLOKO verwerkt persoonsgegevens via de website, in bedrijfsprocessen, bij de financiële admnistratie en bij overige dienstverlening. Voor EKOLOKO heeft een zorgvuldige omgang met de privacy en persoonsgegevens hoge prioriteit. EKOLOKO beveiligt en verwerkt persoonsgegevens zorgvuldig. Daarbij volgt EKOLOKO de eisen die de geldende wetgeving stelt. In deze Verklaring Verwerking Persoonsgegevens legt EKOLOKO uit welke persoonsgegevens EKOLOKO verzamelt en gebruikt en met welk doel EKOLOKO dit doet.

Beheer van persoonsgegevens
Door het gebruik van EKOLOKO websites, bestelsysteem en andere EKOLOKO applicaties, laat u gegevens achter. Hierbij zijn ook persoonsgegevens. EKOLOKO bewaart en gebruikt uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan EKOLOKO worden verstrekt om te verwerken. En EKOLOKO verwerkt persoonsgegevens die direct gekoppeld zijn aan de opgave van gegevens aan EKOLOKO. EKOLOKO kan vragen om uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. In uitzonderlijke gevallen is EKOLOKO verplicht het BTW-nummer van haar afnemers te registreren.5 Tevens verwerkt en bewaart EKOLOKO gegevens van bestellingen, facturering, betalingen (IBAN) en communicatie (notities telefoongesprekken, ontvangen email en reacties op contactformulieren). Daarnaast wordt door EKOLOKO bij het verstrekken van deze gegevens, de datum, tijd en uw ip-adres geregistreerd. De gegevens worden slechts in het kader van bovengenoemde doeleinden gebruikt en worden verwijderd wanneer ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Voor de verschillende gegevens hanteert EKOLOKO verschillende bewaartermijnen. (zie toelichting bewaartermijnen)

Doel van de verwerkingen
De persoonsgegevens die aan EKOLOKO worden verstrekt, worden uitsluitend verwerkt op basis van het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt. Daarbij behoudt EKOLOKO zich het recht voor om de aan EKOLOKO verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor het analyseren, beveiligen en optimaliseren van de door EKOLOKO verleende diensten. Mocht het in dat kader wenselijk blijken persoonsgegevens te verstrekken aan derden, zal hiervoor alijd eerst toestemming worden gevraagd. Voor zover gegevens zijn verstrekt ten behoeve van het toezenden van een periodieke nieuwsbrief, kan de ontvanger op ieder moment aangeven daar geen behoefte meer aan te hebben. Dit kan zowel door het aanklikken van een link in de toegezonden nieuwsbrief, als via iedere andere vorm van contact met EKOLOKO. Zie onderstaande contactgegevens.

Opslag en beveiliging
EKOLOKO maakt bij de verwerking en opslag van persoonsgegevens uitsluitend gebruik van diensten van partijen die statutair binnen de grenzen van de Europeese Unie zijn gevestigd en wiens systemen in landen behorende tot de EU staan opgesteld. Tevens staat de door externe partijen beheerde data exclusief aan EKOLOKO ter beschikking. Voor het opgeven en de uitwisseling van persoonsgegevens worden uitsluitend SSL beveiligde verbindingen met geregistreerde certificaten gebruikt (RSA 4096).

Cookies
Cookies zijn een technische term voor kleine bestandjes die in het geheugen van de browser van een gebruiker van een website worden geplaatst om functionaliteit van een website te ondersteunen. Deze cookies kunnen ook gebruikt worden ter identificatie van een gebruiker en voor het registeren van een bezoek en ‘surf’ geschiedenis.
De systemen en websites van EKOLOKO maken geen gebruik van cookies. Tevens maken de systemen van EKOLOKO geen gebruik van functionaliteit van derde partijen, zoals Google (Analytics, Ajax), Facebook, Bootstrap of jQuery. Daar waar er binnen de websites van EKOLOKO verwezen wordt naar functionaliteit of content van derde partijen (zoals bijvoorbeeld Twitter of YouTube) wordt eerst een waarschuwing getoond en een toestemmingsverzoek gedaan al vorens deze partijen cookies kunnen plaatsen en of bezoekersdata kunnen registeren.

Logfiles
De systemen van EKOLOKO houden logfiles bij. EKOLOKO gebruikt deze gegevens voor het traceren en oplossen van problemen met betrekking tot het gebruik van de EKOLOKO websites en applicaties en signaleren van misbruik of obstructie en voor het bijhouden van bezoekersstatistieken en het optimaliseren van de dienstverlening.

Vrijgeven informatie of gegevens
De aan EKOLOKO verstrekte gegevens staan exclusief aan EKOLOKO ter beschikking. EKOLOKO heeft als beleid dat persoonsgegevens nimmer gedeeld worden met derde partijen. Echter EKOLOKO maakt hierop uitzondering als zich de volgende omstandigheden voordoen:

- indien EKOLOKO daartoe wettelijk verplicht is, of;
- als bij EKOLOKO het vermoeden bestaat van misbruik, obstructie of ondermijning van het functioneren van de EKOLOKO diensten en dienstverlening (hack-pogingen, DNS-aanvallen, etc) vanaf specifieke gebruikersaccounts of internetverbindingen (ip-adressen) en voor zover de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker daarmee niet onevenredig wordt geschaad, of;
- indien betalingstermijnen op door EKOLOKO verstuurde facturen zodanig zijn overschreden dat EKOLOKO genoodzaakt is de inning over te laten aan een incassobureau.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites en dienstverlening van derden die door middel van links met EKOLOKO websites en applicaties zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier en volgens de vereisten van de wet met verzameling en beheer van persoonsgegevens omgaan. EKOLOKO adviseert u met klem de verklaringen omtrent verwerking van persoonsgegevens (privacyverklaring) van deze websites te lezen alvorens van die websites gebruik te maken.

Klachten verwerking persoonsgegevens
EKOLOKO heeft de intentie zo transparant mogelijk te zijn over de verwerking van persoonsgegevens en staat daarbij altijd open voor verbetering van de bescherming van persoonsgegevens en voor verbetering van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van haar diensten. EKOLOKO verzoekt daarom gebruikers om klachten of wensen over de verwerking van persoonsgegevens bij EKOLOKO te melden. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de wijze van verwerking van persoonsgegevens door EKOLOKO. U kunt daarvoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen verklaring verwerking persoonsgegevens
EKOLOKO behoudt zich het het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. EKOLOKO verzoekt u daarom om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Wijzigen, inzien en verwijderen van persoonsgegevens
Als klant ben u zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de gegevens die door u aan EKOLOKO zijn opgegeven. U kunt wijzigingen doorgeven via onderstaande contactmogelijkheden:

EKOLOKO
Albert Cuystraat 22
7204BS Zutphen
contactformulier: https://www.kratjelokaal.com/contact

 

Toelichting bewaartermijnen

data termijn toelichting
naam binnen 12 maanden na laatste contact 1,2
adres binnen 12 maanden na laatste contact 1,2
telefoonnummer binnen 12 maanden na laatste contact 2
emailadres binnen 12 maanden na laatste contact 2
emailcorrespondentie Maximaal 3 jaar actief, permanent in historisch archief 3
bestelhistorie binnen 12 maanden na laatste contact 1
factuurgegevens Binnen 8,5 jaar 4
bankrekeningnummer Binnen 8,5 jaar 4
BTW-nummer Binnen 8,5 jaar 4,5
 

1) Betreft actief gebruik van gegevens in systemen van EKOLOKO. Na verwijdering uit actieve systemen kunnen gegevens alsnog bewaard blijven in de financiële administratie, tbv wettelijk verplichte verantwoording naar Belastingdienst en/of in archief van persoonlijke email-correspondentie. (zie 4)
2) Onder laatste contact wordt verstaan het moment dat de klant/gebruiker voor het laatst actief gebruik heeft gemaakt van zijn/haar account en na betaling van openstaande vorderingen en na teruggave van materialen of gegevens die eigendom zijn van EKOLOKO die de klant/gebruiker onder zijn/haar beheer heeft.
3) Op verzoek worden gegevens verwijderd.
4) EKOLOKO is volgens de fiscale bewaarplicht wettelijk verplicht haar financiële administratie 7 jaar te bewaren. We vernietigen de administratie per boekjaar. Daarom blijven deze gegevens maximaal 8,5 jaar bewaard.
5) In sommige gevallen is EKOLOKO wettelijk verplicht een BTW-nummer van haar afnemers te registeren. Het BTW-nummer is formeel geen persoonsgegeven, echter uit het BTW-nummer van een zelfstandig ondernemer kan in veel gevallen het Burger Service Nummer (BSN) worden herleid. Om die reden proberen wij de registratie van BTW-nummers tot een absoluut minimum te beperken.

 
©